November 2006- Happy birthdays

Return to Variety club pictures November 2006.